صفحه انتشارات جافك

 انتشارات جمعی از فعالین کارگری (جافک)

 

مهمترین وظیفه طبقه ما در قبال اوضاع كنونی، وظیفه سیاسی اوست. آنچه تعیین می كند كه مبارزات حق طلبانه روزمره توده های كارگر واقعا به یك مدرسه جنگ در خدمت آماده شدن برای جنگ واقعی طبقاتی تبدیل شود، تلاش همزمان برای اتحاد كارگران پیشرو در تشكل های منضبط انقلابی و دور از چشم پلیس سیاسی، و در مرزبندی روشن با بیراه های رفرمیستی و اكونومیستی است. ضعیف تر شدن حاكمیت، امكان پیشروی سریعتر در این راه انقلابی را فراهم كرده است

 

        سه سالانه -از1385تا 1388        آرشیو بولتن -جافک            یاد داشتهائی بر "چه باید کرد" 

          http://k-jafk.persiangig.com/sal-jafk.pdf        http://1387ketab.net/merge.pdf         http://k-jafk.persiangig.com/ch-b.pdf  

  سندیکای پروزه ای آبادان

   http://k-jafk.persiangig.com/sandeka.pdf

                   کارگران حفاری                      ترانه سرودها و سروده ها-چکاوک 

  http://k-jafk.persiangig.com/hafar.doc           http://1387ketab.net/sorood.pdf


گزارش تخلف
بعدی